Õppekorraldus

/Õppekorraldus

HBP Koolitus on täiskasvanutele suunatud täiendkoolituse õppeasutus, mis on spetsialiseerunud projektijuhtimis alaste koolituste läbiviimisele ja nõustamisele. Pakume ka strateegilise juhtimise alast nõustamist ning tuge projektijuhtimise süsteemide väljatöötamiseks.

Koolitusruumid ja õppekeskkond
Koolitused toimuvad reeglina Tehnopoli seminariruumis Ceres, aadressil Akadeemia tee 21/1.

*Seoses Eestis kehtestatud piirangutega toimub õppetöö virtuaalõppena veebipõhise platvormi Zoom vahendusel vähemalt märtsi lõpuni.
Koolituspäevaks palun leia müravaba ruum, kus sul on minimaalselt väliseid segajaid ning veebikaamera ja mikrofoniga varustatud arvuti kasutamise võimalus.

Täiendkoolitusele vastuvõtt
HBP Koolitus OÜ koolitustele on võimalik registreeruda e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile algis@hbp.ee või helistades õppekorraldusspetsialistile telefonil +372 517 8721.
Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus ning soov omandada teadmisi ning oskusi projektijuhtimisest.

Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi.
Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsioonina ettevõtte juriidiline nimi ja registrikood.

Õppekorraldusspetsialistilt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab õppekorraldusspetsialistide rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ettevalmistades nendega võimalusel arvestada.
Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kahe tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus tema e-posti aadressile.

Vähemalt nädal enne koolituse algust saadetakse koolitusele registreerunutele e-posti teel kutse koolituse korralduslik info (kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused).
HBP Koolitus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada. Kui arve on selleks hetkeks tasutud, siis tagastame koolitustasu 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt arvatakse välja õppija, kes osaleb vähem kui 75% tundidest. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks.

Õppemaksu tasumine ja selle tagastamine
Pärast registreerumist saadetakse Teile e-posti teel arve, mis tuleb tasuda enne koolituse toimumist, arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti teada anda meiliaadressil zigeta@hbp.ee või telefonil 517 8721.  Võimaldame Teile soovi korral koha järgmises grupis või tagastame koolituse eest makstud tasu 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses. Juhul, kui teatate loobumisest vähem kui 2 tööpäeva või te ei teavita meid oma mitteosalemisest, osalustasu ei tagastata.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 75%-line läbimine ja praktiliste tööde esitamine, mis on välja toodud õppekava juures. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning sõltuvalt koolitusest ka lõputöö esitamise põhjal. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Tunnistus sisaldab järgmist infot: koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood; majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis; kursuse nimetus; täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks omandatud õpiväljundid.  Tunnistus allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja poolt.

Kvaliteedi tagamine
HBP Koolitus OÜ (registrikood 12732044) viib läbi täiskasvanud õppijate suunatud täienduskoolitusi ja lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ja standarditest.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardis kehtestatud nõuetest.
1.2 HBP Koolitus OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud www.projektijuhtimine.ee.
1.3 Tulenevalt Täienduskoolituse standardist on õppekavades välja toodud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava rühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid ning seatud õpiväljundid.
1.5 Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning õppijate ja tööandjate vajadus.
1.6 Õppekavade koostamisel kaasame erinevaid koolitajaid, tööandjaid, õppijaid ning valdkonna eksperte.
1.7 Õppekavad kinnitab õppekorraldusspetsialist.
1.8 Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda õppekorraldusspetsialistile päringut esitades.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Koolitajate töö kvaliteeti ja tulemusi hinnatakse koolituse käigus ja koolituse lõppedes õppijate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parendusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe ja mentorluse võimalust.

3. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Kõik koolitused on avaldatud HBP Koolitus OÜ kodulehel võimalikult vara enne koolituse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel, e-posti teel või telefonitsi.
3.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste ja taseme alusel.
3.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduslikust poolest – ajakava, koolitusruumide ja transpordi- ja parkimisvõimaluste jms kohta.
3.4 Koolitusel luuakse  õppimist toetav turvaline ja positiivne õhkkond ning  toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.
3.5 Koolitustel ja nõustamistel kasutatakse renditakse õppetööks sobivad ruumid koostööpartneritelt. Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga. Koolitusklassid on kergesti ligipääsetavad.
3.6 Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga ja luuakse interneti kasutamise võimalus.
3.7 Igal kursusel saavad osalejad õppematerjali vastavalt õppemeetodile paberkandjal või elektrooniliselt.
3.8 Kõigil osalejatel on võimalus einestamiseks ja kohvipausideks. Lähim lõunat pakkuv kohvik asub koolitusruumiga samas majas.
3.9 Koolitusgrupid ei ole suured ja eesmärgiks on tagada individuaalne toetus ja areng kogu koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
3.10 Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
3.11 Koolituse paindlikumaks korraldamiseks ja e-õppe läbiviimiseks  kasutame, reaalajas veebipõhist õpet Zoom keskkonnas.

Isikuandmete kasutamine (töötlemine)
HBP Koolitus OÜ kasutab (töötleb) õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, haridus, eriala, kontakttelefon, e-post, postiaadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.