2014. aasta 10 põhitrendi projektijuhtimises

/, Mitmesugust, Praktilised näpunäited, Projektijuhtimine/2014. aasta 10 põhitrendi projektijuhtimises

Tavapäraselt tehakse iga aasta lõpus mööduvast kokkuvõtteid ning püütakse vaadata, mida toob uus aasta. Alljärgnev ei baseeru teaduslikul uurimistööl vaid on minu subjektiivne arvamus, mis baseerub 19 aastasel kogemusel projektijuhtimisealaste koolituste ja nõustamiste läbiviimisel ning erinevate projektijuhtimise teoreetikute ja praktikute arvamustel. Toon välja 10 suundumust, mis minu arvates mõjutavad 2014. aastal kõige enam projekte läbiviivaid organisatsioone ja projektijuhte.

1. Senisest enam hakatakse kasutama projektides virtuaalset koostööd
Tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arengule on võimalik paindlikult kaasata erinevates geograafilistes asukohtades asuvaid töötajaid või eksperte. Meeskondi on võimalik kokku panna lähtuvalt oskustest, mitte kasutatavusest. Seetõttu muutuvad projektimeeskonnad intelligentsemateks, paindlikkumadeks ja konkurentsivõimelisemateks.

2. Otsitakse ja võetakse kasutusele innovatiivseid projekti planeerimise ja jälgimise abivahendeid
Viimased paar aastakümmet on projekti ajalise käigu planeerimisel kasutatud valdavalt Gantt’i graafikut. Oma lihtsuselt ja ülevaatlikuselt on see olnud projektijuhtide jaoks pikka aega hea tööriist. Ka tulevikus jääb Gantt’i joongraafik põhiliseks projektide ajalise kulgemise kavandamise abivahendiks. Selle kõrvale tuleb aga järjest uusi tööriistu, mis võimaldavad planeerida ja edastada informatsiooni projekti käigust. (Vt näiteks KanbanFlow)

3. Klassikalised ja agiilsed meetodid segunevad
Klassikalised projektijuhtimise meetodid kindlasti jäävad ja ei kao kuskile. Samas kasutatakse järjest enam agiilseid meetodeid. Oma ettevõttele sobiva projektijuhtimise mudeli loomisel kasutatakse tulevikus elemente mõlemast.

4. Järjest olulisemaks muutub projektides kliendikesksus
Oluliselt tõuseb klientide ja kasusaajate kaasamine projekti lähteülesande koostamisse ja projekti käigu planeerimisse. Teatud projektide korral saab see tulevikus olema üheks kriitiliseks eduteguriks, mis määrab projekti õnnestumise või ebaõnnestumise.

5.
Senisest enam hakatakse tähtsustama projektijuhtide oskuste tõendatust
Projektid muutuvad komplekssemateks ja keerukamateks. See nõuab aga häid ja kvalifitseeritud projektijuhte kelle oskused on tõendatud. Varasema kogemuse kõrval tähtsustub projektijuhi valimisel kas kohaliku või rahvusvahelise kutsetunnistuse olemasolu.

7. Üksikprojektide juhtimise tasandilt jõutakse organisatsioonides projektiportfelli juhtimiseni
Traditsiooniline projektijuhtimine eeldab isoleeritud ja oma meeskonnaga projekti olemasolu. Paljudel juhtudel on meil aga tegemist siiski situatsiooniga, kus on tegemist paljude projektidega, mis sõltuvad teistest projektidest ja kasutavad erinevate struktuuriüksuste ressursse. Järjest enam ettevõtteid jõuab selleni, et kõiki neid projekte tuleb koordineerida ühtse tervikuna (projektiportfellina). Ainult nii on võimalik neist saadavat kasu maksimeerida.

8. Tunduvalt tõsisemalt hakatakse tegelema riskidega
Teoorias ei tohiks ühtegi projekti alustada ilma riskidele mõtlemata ja riskianalüüsi läbi viimata. Praktikas aga jäetakse riskianalüüs sageli tegemata või tehakse seda väga pealiskaudselt. Arvestades järejest kiiremini muutuva väliskeskkonnaga ja projektide keerukamaks muutumisega tähtsustub edaspidi olulisel määral riskide määratlemine ja nende maandamise võimaluste leidmine.

9. Head projektijuhid on endiselt nõutud
Seoses projektijuhtimise metoodika järjest laieneva kasutamisega kasvab ka järgneval aastal nõudlus projektijuhtimise alast oskusteavet valdavate töötajate järgi.

10. Tähtsustuvad reaalajas suhtlemist võimaldavad abivahendid
Suhtlemine on hea meeskonnatöö lahutamatu osa. Reaalajas suhtlemine jututubades ja foorumistes, linkide ja dokumentide jagamine soodustab koostööd.  Vahetu ning kiire tagasiside andmine tõstab samas meeskonna koostöö efektiivsust. Ka neid abivahendeid tuleb järjest juurde ja nende tähtsus projektimeeskondade juhtimisel kasvab. (Vt. näiteksYammer)