Praktiline projektijuhtimine

/Praktiline projektijuhtimine

Praktiline projektijuhtimine

Algis Perens

Selle koolituse korral ei ole tegemist tavapärase koolitusega vaid projektijuhtimise praktiliste ülesannete lahendamisega. Nende ülesannete koostamisel on tuginetud enam kui 20 aastasele praktilisele projektijuhtide koolitamise kogemusele.

25% ajast tegeleme osalejate projektijuhtimise alaste teoreetiliste teadmiste ühtlustamisega ja 75% ajast konkreetsete ülesannete lahendamise ja analüüsiga.

Praktilises osas vaatame, kuidas:

 • sõnastada õigesti projekti eesmärki
 • määrata lähteülesande kõige olulisemad parameetrid
 • panna paika projekti prioriteedid
 • jagada projekt põhietappideks või –töödeks
 • leida projekti kriitiline tee
 • tulla toime projekti riskidega
 • kehtestada projekti meeskonna ühised koostööreeglid
 • kontrollida projekti edenemist.

Teoreetilises leiavad käsitlemist järgmised teemad:

 • Projektijuhtimise üldpõhimõtted
  1. Mis on ja millest saab alguse projekt (probleemi või vajaduse õige formuleerimine)
  2. Mida projektides juhitakse (projekti 6 muutujat)
  3. Projektijuhtimine kui koostöö korraldamine
  4. Erinevad osapooled projektides
  5. Sõltuvused projektis ja projektide vahel
  6. Projektijuhtimise meetodi eduka rakendamise eeldused
  7. Arendus- ja teostusprojekti elutsükkel
  8. Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused
 • Lähteülesande koostamine ja projekti kavandamine
  1. Projekti eesmärgistamine
  2. Hea lähteülesande koostamise põhimõtted
  3. Projekti plaanimine
  4. Puhveraegade õige kasutamine
  5. Kriitiline tee projektides
 • Riskide käsitlemine projektides
  1. Mis on risk
  2. Milline on riskijuhtimise protseduur
  3. Riskide määratlemine
  4. Riskide hindamine
  5. Riskide maandamine
 • Projekti läbiviimine ja lõpetamine
  1. Projekti algusnõupidamine
  2. Kokkulepped projekti meeskonnaga
  3. Projekti edenemise tagamine
   1. Ajagraafikust kinnipidamise kontroll
   2. Eelarvest kinnipidamise kontroll
   3. Vahetulemuste kontroll
   4. Tegeliku töömahu kontroll
  4. Muutused projektis ja nendele reageerimine
  5. Projekti järelhindamine
  6. Projekti lõppnõupidamine
 • Projektijuht kui erinevate osapoolte vahelise koostöö korraldaja
  1. Otsustustasandid projektis
  2. Projektijuhi roll
  3. Projektijuhi vastutus
  4. Projektgrupi liikmete kaasamine ja motiveerimine
  5. Koostöö korraldamise abivahendid

Koolituse tulemused:

 • omandatud on projektijuhtimise põhiloogika
 • osatakse teha otsuseid, mis oluliselt mõjutavad projekti käiku
 • teatakse seda, kuidas edaspidi juhtida projekte efektiivsemalt ja ajasäästlikumalt.

Ühte võimalikku ülesannet, mille baasil kogu projekti planeerimise ja läbiviimise
protsess läbi mängitakse võite näha siit.


Koolituse kestus
16 akadeemilist tundi

Koolituspäevade ülesehitus

 • 09.00 – 10.30 Koolitus
 • 10.30 – 10.45 Kohvipaus
 • 10.45 – 12.15 Koolitus
 • 12.15 – 13.00 Lõuna
 • 13.00 – 14.30 Koolitus
 • 14.30 – 14.45 Kohvipaus
 • 14.45 – 16.15 Koolitus

Koolituse maksumus

 • 390 EUR + km (hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause)

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)