ABC Analysis / ABC-Analyse / ABC analüüs
Ülesannete, probleemide, toodete, klientide või muude sarnaste elementide jaotamine kolme prioriteetsusklassi: A = väga tähtis või väga kiireloomuline, B = tähtis või kiireloomuline, C = vähem tähtis või vähem kiireloomuline.

Acceptance /Abnahme, Abnahmeerklärung, Abnahmephase / Aktsepteerimine, vastuvõtmine
Tellija poolne kinnitus selle kohta, et teostaja on kõik lepingulised kohustused täitnud. Aktsepteerija või vastuvõtja saab olla ainult ülesande andja või tema poolt volitatud isik. Vastuvõtt ja üleandmine peab olema fikseeritud kirjalikult. Eestis aktsepteeritakse tulemust reeglina üleandmis-vastuvõtmis aktiga.

Acceptance Criteria / Abnahmekriterien / Aktsepteerimise või vastuvõtu kriteeriumid
Aktsepteerimise või vastuvõtu kriteeriumid on lepingus fikseeritud nõuded, mis peavad olema täidetud selleks, et tellijal tekkiks kohustus projekti tulemus vastu võtta.

Acceptance Letter / Abnahmebestätigung, Abnahmedokument / Üleandmis-vastuvõtmis akt
Tellija poolne kirjalik tõend selle kohta, et kõik teostaja poolt võetud lepingulised kohustused on täidetud.

Acceptance Log, Acceptance Protocol, Acceptance Record/ Abnahmeprotokoll / Vastuvõtu protokoll
Vastuvõtu protokoll dokumenteerib tellijapoolsel tulemuse vastuvõtu käigu ja tulemused ning on seega tellijale otsustame aluseks kas teostaja poolt on kõik lepingus olnud nõuded täidetud ning tulemuse võib vastu võtta täies mahus või osaliselt. Osalise vastuvõtmise korral määratakse tähtajad, mille jooksul tuleb puudused mittetäidetud nõuete osas kõrvaldada.

Acceptance Phase, Acceptance Stage / Abnahmephase / Vastuvõtu etapp
Vastuvõtu etapp on projekti etapp, mille käigus toimub tulemuste hindamine ja mille lõpus tellija kinnitab, et kõik teostaja poolt võetud kohustused on täidetud.

Accountability Matrix / Verantwortlichkeitsmatrix, Zuständigkeitsmatrix  / Vastusmaatriks
Vastutusmaatriks on tabel, mille ridadele kirjutatakse projekti tegevused ja veergudele projektis osalejad. Tabelis märgitakse ära kes on projektis tegevuse eest vastutaja, kes teostaja ja kes abistaja.

Activity / Aktivität, Tätigkeit, Vorgang / Tööülesanne
Tööülesanne on tööpaketi kõige väiksem osa. Soovitav on projekti planeerida nii, et ühte tööülesannet teeks üks inimene.

Activity Attributes / Vorgangseigenschaften / Tööülesande tunnused
Tööülesande tunnusteks on kõik tööülesannet kirjeldavad parameetrid. Näiteks kirjeldavad tööülesannet selle tegemise algus- ja lõpuaeg, vaja minevate materjalide ja töövahendite loetelu, tööülesande elluviimiseks kuluv töötundide arv ja rahaline kulu jms.

Activity Description / Vorgangsbezeichnung / Tööülesande kirjeldus
Tööülesande lühike iseloomustus, mis eristab seda teistest tööülesannetest, kuid mitte täielik ja lõpplik üksiktegevuste kirjeldus.

Activity Duration / Vorgangsdauer / Tööülesande kestus
Tööülesande ajaline kestus töötundides, -päevades või -nädalates, aga mitte tööülesande kalendaarne kestus. Näiteks võib tööülesanne, mille kestus on 8 tundi olla kalendaarse kestusega 4 päeva, kui iga päev tehakse seda tööd 2 tundi. NB! Projektides ei ole tööülesande töömahuline kestus ja kalendaarne kestus üksüheses ja lineaarses seoses.

Activity Duration Estimating / Schätzung der Vorgangsdauer / Tööülesande kestuse hinnang
Tööülesande ajalise kestuse hinnang töötundides, -päevades või -nädalates.

Activity List / Vorgangsliste / Tööülesannete loetelu
Tööülesannete loetelu on tabeli kujul esitatud projekti üksiktööde ülevaade, kus on ära toodud kõikide tööde töömahulised kestused koos algus- ja lõpptähtajaga.

Actual Cost / Ist-Kosten / Tegelikud kulud
Kulude kontrolli hetkeks tegelikult projekti jooksul tehtud kulude suurus. Tegelike kulude ja plaanitud kulude võrdlemine annab ülevaate sellest, kuidas projekti käigus on suudetud kavandatud eelarvest kinni pidada.

Administrative Closure / Projektabschluss / Projekti lõpetamine
Projekti lõpetamine hõlmab kõiki tegevusi, mida on vaja teha selleks, et lõpetada kõik projekti läbiviimise ja juhtimise protsessid ning tagada projekti tulemuse tellijapoolne aktsepteerimine.