Professionaalne projektijuhtimine 1.osa

/Professionaalne projektijuhtimine 1.osa

Professionaalne projektijuhtimine 1.osa

Tiit Valm.

Kuidas kavandada ja juhtida projekti, nii et kindlustada tähtajaks kokkulepitud tulemus?

Kestvus: 16 akadeemilist tundi

Koolituse 1 osa moodustab ühe terviku projektijuhtimise protsessist. Koolituse läbinu saab süsteemse arusaama, kuidas kindlustada projekti kokkulepitud tulemus, õigel ajal ja eelarve piires.

Kui palju Te juhite projekte – ühekordseid töid, millel ei ole välja kujunenud protseduure ja mida täidavad ajutised meeskonnad? Kas selliste tööde juhtimine on alati meeldiv ja tulemuslik või olete kokku puutunud alljärgnevate probleemidega:

 • Lähteülesanne on segane
 • Tulemuse saavutamiseks ei ole piisavat aega ja tähtajad tunduvad ebareaalsed
 • Tellijad soovivad töö käigus rohkem, kui algul oli kokku lepitud
 • Koostöö ei ole ladus, töö ei ole sisuliselt või ajaliselt kontrolli all, projekt kulgeb omasoodu
 • Ajutise meeskonna liikmed ei ole piisavalt koostööle pühendunud ja ei täida lubadusi

Äripäeva Akadeemia koos Tiit Valmiga koostanud 2-päevase koolituse “Professionaalse projektijuhtimine 1 osa”, mis annab paljudes organisatsioonides korduvatele projektijuhtimisega seotud olukordadele toimivad lahendused ja tööriistad.

Programmis keskendutakse eelkõige projektijuhtimise meetodile ja tehnikatele, mis annavad osalejatele väga hea pagasi, saada tõhusamalt hakkama oma töökeskkonnas.

Koolituse eesmärk on
täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid oskusi ning parandada puudusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • süsteemse arusaama koostöö korraldamisest projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel; Koolitus annab osalejale praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad  projektijuhtimise oskuseid
 • hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta.
 • ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks. Nende oskuste arendamisega luuakse eeldus projektide õnnestumiseks.

Koolitusele on oodatud
töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse on suunatud projekti protsessile ja selle läbiviimisele. Teemade läbimisel luuakse projektide juhtimisest tervikpilt ja tegevuskava projekti edukaks juhtimiseks.
• Projektijuhtimise metoodika. Projektiorganisatsioon erinevates organisatsioonitüüpides. Projektijuhtimise metoodika rakendamise eeldused.
• Projekti algus ja elutsükkel. Lähteülesande koostamine ja kokkuleppimine. Eesmärkide ja tööde defineerimise täpsus. Tehnoloogilise plaani koostamine. Eelarve koostamine. Teostatavuse hindamine. Projektitüübist sõltuva metoodika valik.
• Koostöö korraldamiseks vajaliku töökorraldusliku plaani koostamine. Määramatuse (riskide) hindamine ja arvestamine projekti planeerimisel. Kvaliteedi kindlustamise planeerimine.
• Projektiorganisatsiooni koostamine ja kokkulepped meeskonnaga (sisu, kirjalik vorm, suusõnaline vorm).
• Projekti operatiivjuhtimine. Koosolekud projektitöös (ka virtuaalkoosolekud)
• Töö tähtajaline kindlustamine – töötamine huvipooltega alltöövõtjatega, meeskonna kaugjuhtimine. Tulemuste dokumenteerimine.
• Muudatused projektitöös ja nende käsitlemine.
• Projekti lõpetamine.

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Osaleja hinnang

Tiit Artma, AS J.I.T. projektijuht:
Koolitaja oli professionaalne ja leidsin, et koolitus oli mõtete ja kogemuste korrastamisel väga kasulik.