Projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

/Projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Tiit Valm.

Kursusel käsitletakse erinevaidprojektijuhtimise aspekte – mida koostöö planeerimisel arvestada. Miks meie koostatud plaanid, mis on head, ei realiseeru elus täpselt sellisel viisil ja mida siis teha? Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutajate mõju, arvestades ehituse töökorraldust? Kuidas luua toimiv infoliikumine? Kust

on oodata riske ja midateha nende mõjudevähendamiseks?

Kursus on äärmiselt praktiline: Teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi kõik probleemid, mis ehitusvaldkonnas võivad ette tulla ning mis osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest ehitusvaldkonnas ning väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Sihtgrupp
Kursus on suunatud ehitusettevõtete juhtidele,  projekti- ja objektijuhtidele ning teistele, kes soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid.

Samuti on oodatud kogemustega projekti- objektijuhid. Praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt kursuselt kõige rohkem.

Kursuse eesmärgid:

 • struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses
 • süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest
 • anda hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta
 • oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni

Kursuse sisu:

 • Üldosa
  (
  Mis on projekt?  Milline on projekti elutsükkel? Projekti organisatsioon. Peatöövõtja, alltöövõtja ja juhtrühma rollid.)
 • Projekti ettevalmistus
  (Ehitusliku projekti analüüs ja täpsustus. Lepingu sõlmimine.)
 • Töökorralduslik planeerimine
  (Millised koostööplaanid teeb alltöövõtja ja millised peatöövõtja ning kuidas need kooskõlastatakse? Planeeritava töö määratlus. Kuidas panna inimesi vastutama? Töö tulemuse formuleerimine ja kokkulepeteks vajalikud määratlused – lõpptulemus, mõõdikud ja kontrollimeetodi. Tegevusplaani koostamine. Määramatuse arvestamine planeerimisel. Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust? Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud? Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust? Mis on projekti ajaline kestvus? Ajavaru loomine. Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteetjuhtimine. Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine ehitusspetsiifikat arvestades. Kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse? Kuidas saada õigeaegset infot? Riskide hindamine.)
 • Projekti teostamine.
  (
  Igapäevane tegevuse koordineerimine, probleemide lahendamine, muutuste juhtimine, kontrollimine. Projekti edenemise mõõtmine. Mida vaja teada projekti kohta ehitusfirma eripära arvestades? Projektikoosolekud. Kuidas läbi viia, mida arutada, mida otsustada. Muutused projektiplaanis. Kuidas teha muutusi? Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada?)
 • Projekti lõpetamine
  (Projekti analüüs Mida ja kuidas analüüsida koos alltöövõtjatega? Mida peaks ehitusprojekti analüüs sisaldama? Mitme projekti samaaegne juhtimine.)
 • Kokkuvõte

 

Koolituse kohta küsi täpsemalt Tiit Valm’lt tiit@valm.ee

 

 

 

ORGANISATSIOONISISENE KURSUS

Organisatsioonisisese kursuse korraldamine nõuab eeltööd ja on soovitab järeltegevused:

Kursuse läbiviija tutvub organisatsiooni töökorralduslike dokumentidega, mis kirjeldavad ja reglementeerivad osalejate töökeskkonda.

Kursuse läbiviija kohtub juhtkonnaga, et täpsustada lähteülesannet ja selgitada, kui palju ja millisel viisil juhid on planeerinud panustada arendustegevuse jätkamist kursusejärgsel ajal. Vajadusel tehakse intervjuusid mõne osalejaga.

Seejärel koostab  kursuse läbiviija programmi, kus pannakse  paika   teemade käsitlemise ulatus, rühmatööde teemad, harjutuste metoodika jms.

Kuna siin on tegemist töökorralduslike teemadega, siis enne kursust on vajalik koos juhtidega vaadata kogu programm läbi, et saada kindlustunnet. Samas saavad juhid lühikursuse ja teavad täpselt mida osalejad kursuse käigus läbivad. Selline ettevalmistus võimaldab juhtidel peale kursust olla osalejatele toeks.

Peale kursuse läbiviimist, ca 3-4 nädala pärast, on meil võimalik kokku leppida kohtumine, et võtta kokku juhtide või kõigi osalejatega ( 1,5-2 tunni jooksul ) kursusejärgne tegevus saadud teadmiste ja oskuste rakendamise kohta ja saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Kursuse läbiviija on valmis peale kursuseprogrammi tegema tellijale kirjaliku ja suulise kokkuvõtte, mis sisaldab kursuse läbiviija poolseid neutraalseid ettepanekuid arengukohtadega tegelemiseks.

 

Koolituse kohta küsi täpsemalt Tiit Valm’lt tiit@valm.ee