Projektijuhtimine juhtidele ja otsustajatele

/Projektijuhtimine juhtidele ja otsustajatele

Projektijuhtimine juhtidele ja otsustajatele

Algis Perens.
Iga ettevõtte-, osakonna- või struktuuriüksuse juht on mingil moel seotud ettevõttes ellu viidavate projektidega ja võib nende edukust väga tugevalt mõjutada. Ettevõttesiseste projektide korral on juhid aga sageli projekti tellija rollis ja vastutavad projekti ärilises edukuse eest. Tihti peavad nad vastu võtma neid projekti mõjutavaid otsuseid, mida projektijuht teha ei saa ning sageli on nende määrata projektgrupi koosseis.

Seetõttu on igal juhil kõikides projektides oma roll ja mõju edukusele. Aga mida täpselt siiski juhtidelt ja otsustajatelt oodatakse? Kuidas saavad nad projektide elluviimist tõhusalt toetada?

Koolitus annab ülevaate sellest, kuidas professionaalselt kujundatud ja juurutatud projektijuhtimise süsteemi abil  saavad juhid toetada projektide edukat elluviimist.

Reaalse tegelikkusega aitab teooriat siduda grupitöödena lahendatav näitülesanne, mille koostamisel on kasutatud erinevate nõustamisprojektide kogemust.

Koolitus annab osalejatele:

   • ülevaate projektijuhtimise põhimõtetest
   • oskuse koostada korrektset lähteülesannet
   • teadmised sellest, kuidas luua ettevõttele sobiv projektijuhtimise süsteem
   • oskuse õigesti hinnata oma otsuste mõju projektile
   • teadmised sellest, kuidas juht saab oluliselt projekti õnnestumisele kaasa aidata.

Koolitusel käsitletavad teemad:

   • Projektijuhtimise üldpõhimõtted
    • projektijuhtimise baasteadmised
    • projekti struktuur ja rollid projektis
   • Projektijuhtimise protsess
    • projekti algatamine ja projekti plaan
    • riskide käsitlemine projektides
    • projekti alustamine, läbiviimine ja lõpetamine
   • Juhi ja projektijuhi rollid
    • projektijuhi roll, ülesanded ja vastutus
    • juhi ja otsustaja roll projektis
    • projekti lähteülesande koostamine/lähteülesande sisu
    • juhtrühma moodustamise põhimõtted
    • juhi võimalused projekti edukust mõjutada
    • projekti väliskeskkonna mõjutamine
    • konfliktide lahendamine: igapäevatöö ja projektitöö
   • Projekti ettepanekute ja –ideede käsitlemine
    • projekti ettepaneku või –idee heakskiitmine
    • kulude/tulude analüüs ja projekti tasuvus
   • Kriisid projektis
    • kriiside põhjused ja kriiside arengu dünaamika
    • kriiside käsitlemine projektides
    • projekti hetkeseisu hindamine
    • pidevale arengule suunatud projektikultuuri loomine
   • Projekti edukuse kriteeriumid
    • projekti edukus ja projekti juhtimise edukus
    • kokkulepped projektides
    • parendusmeetmete rakendamine

Sihtgrupp
erinevate tasandite juhid, kelle alluvuses töötab/töötavad projektijuhid või kelle vastutusalas viiakse ellu projekte.

Koolituse kestus: 16 akadeemilist tundi

Koolituspäevade ülesehitus
09.00-11.00 koolitus
11.00-11.15   kohvipaus
11.15-12.45   koolitus
12.45-13.30 lõuna
13.30-15.00 koolitus
15.00-15.15 kohvipaus
15.15-16.45  koolitus

Töö vorm ja meetodid
Uute teadmiste edastamine vaheldub diskussioonide ja näitülesande lahendamisega.

Maksumus: 390€ +KM

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)