Mille poolest erineb IT arendusprojekt teostusprojektist?

//Mille poolest erineb IT arendusprojekt teostusprojektist?

Vaatamata suurele hulgale IT ja teostusprojektide sarnasustele on neil ka olulisi erinevusi. Erinevuste paremaks väljatoomiseks võrdleme IT projekti konkreetse maja ehitamise projektiga. Olulisemad erinevused on:

  • kliendipoolse lähteülesande täpsuses
  • lõpptulemi hoomatavuses
  • planeerimiskindluses
  • projekti edenemise hindamises
  • väljundis
  • muutustega seotud vastuseisus .

Ehitusprojekti lähteülesanne on ehitajale väga konkreetne ja selge. Selleks on arhitekti ja kliendi koostöös sündinud projekt. IT projektide puhul on aga lähteülesanne sageli kliendi ebamäärane ettekujutus sellest, mida võiks või peaks uus tarkvaralahendus tegema.

Ehitusprojekti korral on kliendil arhitektuurse lahenduse ja jooniste kaudu võimalik saada üpris selge ettekujutus sellest, milline maja välja nägema hakkab. IT lahenduse kliendile arusaadavaks tegemine on aga väga keeruline.

Ehitusprojekti ajalise kestuse määramine läbi töömahtude on suhteliselt täpne. IT projektide korral on ajalise kestuse määramine üks keerukamaid ülesandeid, sest arendustegevuse käigus võib ette tulla hulgaliselt muutusi, mis nõuavad täiendavat aega.

Ehitusprojekti vahetulemuste hindamisel ei teki küsimust, kui suur osa tööst on tehtud. Vahetulemused on lihtsalt hinnatavad ja vaheakteerimise teostamine ei ole keeruline. IT projektide korral on aga vahetulemusele hinnangu andmine sageli võimatu, sest tulem ja selle kvaliteet selguvad alles peale kogu töö lõppu.

Väljund on ehitusprojektil ja IT projektil absoluutselt erinevad. Ühel juhul tekib materiaalne objekt teisel juhul immateriaalne väärtus.

Kui ehitusprojekti korral on sellega kaasnevatesse muutustesse suhtumine pigem positiivne, siis IT projektidega kaasnevatesse muutustesse suhtutakse tihtipeale negatiivselt, sest tulemi kasutajad peavad hakkama õppima seda, kuidas uut süsteemi kasutada ja see tekitab vastuseisu.